“Zie ons als een belangenorganisatie”

De onafhankelijk opererende vereniging is opgericht in november 2009. De Donorvereniging Noord-West (DVNW) komt op voor het algemene belang van de donor. Voor individuele klachten is er een aparte klachtenregelingen bij Sanquin. Mocht u daar niet naar tevredenheid geholpen worden dan staat de vereniging alsnog voor u klaar om te helpen. Hoe meer leden DVNW kan vertegenwoordigen, hoe sterker de rol als gesprekspartner van Sanquin.

Doelstellingen:

  • Verbeteren van de communicatie tussen Sanquin en de donors.
  • Bewaken van de procedures betreffende de bloedafname.
  • Betrokkenheid bij het donorbeleid van Sanquin.
  • Participeren in de door Sanquin ingestelde donorraad.
  • Onderhouden van internationale contacten met donorverenigingen uit ander landen.

Inspraak en overleg “Wij willen donors een stem geven”

De Donorvereniging-Noord-West wil haar achterban een stem geven. Dat doet ze op verschillende manieren. Allereerst door te luisteren. Vandaar ook deze website: bij uitstek een middel voor tweerichtingscommunicatie. De wensen en vragen van de donors komen via de vereniging bij de juiste personen en instanties terecht. Daarvoor heeft de vereniging diverse mogelijkheden, onder andere heeft de vereniging zitting in de Landelijke Donor Raad (LDR). Vanaf 1 januari 2015 omgedoopt tot Donor Advies Raad (DAR). En beiden hebben inspraak op hun eigen niveau binnen Sanquin.

Via diverse contacten kan de Donorvereniging Noord-West allerlei zaken aan de orde stellen, zoals: parkeerperikelen bij de donorcentra, sluiting van centra, de uitvoering van het donorwaarderingssysteem, reiskostenvergoedingen en andere zaken die leven bij onze achterban.

Onze visie: “Vrijwillig en gratis”

De Donorvereniging Noord-West (DVNW) is, net als Sanquin van mening, dat het geven van bloed (of bestanddelen daarvan) vrijwillig en gratis moet blijven. Juist daarom vindt de vereniging het belangrijk dat de donor verzekerd is van alle aandacht, veiligheid en de hoogst gekwalificeerde zorg.

De onafhankelijk opererende vereniging is opgericht in november 2009. De Donorvereniging Noord-West komt op voor het algemene belang van de donor. Voor individuele klachten is er een aparte klachtenregeling bij Sanquin. Mocht dat echter niet goed verlopen dan staat de vereniging voor u klaar om te helpen. Hoe meer leden de Donorvereniging Noord-West kan vertegenwoordigen, hoe sterker de rol als gesprekspartner van Sanquin.

Onze doelstellingen

  • Verbeteren van de communicatie tussen Sanquin en de donors
  • Bewaken van de procedures van Sanquin
  • Betrokkenheid bij het donorbeleid van Sanquin
  • Participeren in de door Sanquin ingestelde donorraden

De Ledenraad

De ledenraad is onze belangrijkste communicatielijn naar de donor.

Van het ledenraadslid wordt verwacht dat hij of zij bij een bezoek aan het afnamecentrum voor een donatie wat meer dan normaal attent is voor wat daar gebeurd. Als er dan zaken zijn die misschien toch nog verbeterd kunnen worden kan dat besproken worden met het teamhoofd. De ervaring leert dat dit bijna altijd al een positief resultaat geeft. Ook gewoon een gesprekje met de overige medewerkers wil wel eens bruikbare informatie voor verbeteringen opleveren.

Verder is een gesprekje in de wachtruimte voorafgaand aan of na de donatie ook erg nuttig. Daar worden vaak zaken aangeroerd waarmee men de medewerkers niet lastig wil vallen, maar waar we wel wat mee kunnen zoals al vaker is gebleken.

Terugkoppeling naar het bestuur zorgt er vervolgens voor dat ook andere afnamecentra nut hebben van uw acties. Mocht er iets echt niet goed gaan dan neemt u natuurlijk contact op met het bestuur ter ondersteuning.

Daarnaast is er twee maal per jaar een ledenraadsvergadering. Tijdens die vergaderingen worden uiteraard de formele verenigingszaken afgehandeld, maar het belangrijkste is de informatie uitwisseling tussen de ledenraadsleden het bestuur. Ook de meer informele uitwisseling tussen de ledenraadsleden onderling tijdens de koffie en de lunch heeft zijn nut bewezen.

Bij deze vergaderingen wordt meestal ook een presentatie gehouden over voor de donor belangrijke achtergrond informatie. Bijvoorbeeld over gezondheidsaspecten en veiligheid voor de donor.

Alle gemaakte kosten, zoals b.v. reiskosten worden uiteraard vergoed. In principe streven we er naar om van ieder vaste afnamelocatie twee vertegenwoordigers in de ledenraad te hebben en van de mobiele afnamecentra één vertegenwoordiger. Op dit moment zijn we nog niet zover dat we dat streven gehaald hebben.De ledenraad wordt gevormd door leden van de vereniging die zich hiervoor hebben aangemeld.

Mocht u interesse hebben om in de ledenraad plaats te nemen dan nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen. info@dvnl.nl

U bent van harte welkom om mee te helpen het donorschap nog aangenamer te maken dan het nu al is.